รายงานประจำปี 2558

    รายงานประจำปี 2558 เล่มนี้   ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้ดำเนินงานมาในรอบปีงบประมาณ 2558    (1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558) ตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน พ.ศ. 2557-2560   โดยมุ่งเน้นการพัฒนา 4 ด้าน คือ (1) การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands On)    (2) พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม (Research & Innovation) (3) ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ (Internationalization) (4) การบริหารจัดการสมัยใหม่ (Modern Management) ซึ่งการ   ดำเนินงานดังกล่าว เป็นการดำเนินการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ และบุคลากรในทุกภาคส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการดำเนินการโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม วิสัยทัศน์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการมุ่งผลิตวิศวกรนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนำระดับสากล สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ  

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจำปี 2558 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป ที่จะได้รับทราบผลการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งสำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีก็ด้วยการให้ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ และบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงใคร่ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจำปีเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านตามสมควร

↓ ดาวน์โหลดรายงานประจำปี (Annual Report) ด้านล่าง

Ċ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
26 ก.ย. 2559 01:33
Comments