แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2557-2560 มุ่งเน้นกำหนดทิศทางการพัฒนาภายใต้วิสัยทัศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้นำการศึกษาและวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีของภูมิภาคอาเซียน โดยมุ่งเน้นผลิตวิศวกรนักปฏิบัติมืออาชีพที่มีคุณภาพในระดับสากล ผลิตผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ โดยกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 4 ด้าน  ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 Hands-On : การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 Research & Innovation : พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 International : ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 4 Modern Management : การบริหารจัดการสมัยใหม่ และโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ : 7 Flagship เพื่อให้การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความชัดเจนและผลักดันสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น

            การจัดทำแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2557-2560 ฉบับนี้  สำเร็จได้ด้วยดี  โดยได้รับข้อเสนอแนะจากผู้บริหารคณะ กรรมการประจำคณะ และการมีส่วนร่วมของชาวคณะทุกระดับ  คณะวิศวกรรมศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนฉบับนี้  จะเป็นกรอบแนวทางสำคัญในการพัฒนาคณะ  เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

ดาวน์โหลดแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน พ.ศ. 2557-2560 ด้านล่าง

Ċ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
8 เม.ย. 2558 22:53
Ċ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
8 เม.ย. 2558 22:34