การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการราชการ 4 ปี แผนยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน และแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นกลไกสำคัญเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งกำหนดกรอบแนวทางการติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานปีละ 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 31 ธันวาคม

ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 31 มีนาคม

ครั้งที่ 3 รอบ 9 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน

ครั้งที่ 4 รอบ 12 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 30 กันยายน     

ดาวน์โหลดผลการดำเนินงาน ด้านล่าง

Ĉ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
19 มี.ค. 2561 02:14
Ĉ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
19 มี.ค. 2561 02:14
Ċ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
19 มี.ค. 2561 02:14
Ĉ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
19 มี.ค. 2561 02:14
Ĉ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
19 มี.ค. 2561 02:14
Ĉ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
19 มี.ค. 2561 02:14
Ĉ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
19 มี.ค. 2561 02:14
Ċ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
19 มี.ค. 2561 02:14
Ĉ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
19 มี.ค. 2561 02:14
Ċ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
19 มี.ค. 2561 02:14
Ċ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
19 มี.ค. 2561 02:10
Ċ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
19 มี.ค. 2561 02:14
Ċ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
19 มี.ค. 2561 02:14