การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการราชการ 4 ปี แผนยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน และแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นกลไกสำคัญเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งกำหนดกรอบแนวทางการติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานปีละ 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 31 ธันวาคม

ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 31 มีนาคม

ครั้งที่ 3 รอบ 9 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน

ครั้งที่ 4 รอบ 12 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 30 กันยายน     

ดาวน์โหลดผลการดำเนินงาน ด้านล่าง

Ĉ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
10 พ.ย. 2558 20:01
Ĉ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
10 พ.ย. 2558 20:01
Ċ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
10 พ.ย. 2558 20:02
Ĉ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
10 พ.ย. 2558 20:02
Ĉ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
10 พ.ย. 2558 20:02
Ĉ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
10 พ.ย. 2558 20:03
Ĉ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
10 พ.ย. 2558 20:03
Ċ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
30 ส.ค. 2559 18:54
Ĉ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
6 ธ.ค. 2559 17:44
Ċ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
1 ก.พ. 2561 00:35
Ċ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
1 ก.พ. 2561 17:56
Ċ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
1 ก.พ. 2561 02:27
Ċ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
1 ก.พ. 2561 02:42