การจัดทำข้อเสนอของบประมาณ ขอให้ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด (กดดาวน์โหลดด้านล่าง) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

1. การเสนอขอครุภัณฑ์ ให้ใช้แบบ ง.4

2. การเสนอขอปรับปรุง/ก่อสร้าง ให้ใช้แบบ ง.5

3. การเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่ตอบโจทย์ตามตัวชี้วัด (KPI) ให้ใช้แบบ ง.7


ĉ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
20 มี.ค. 2561 19:45
ĉ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
20 มี.ค. 2561 19:46
ĉ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
20 มี.ค. 2561 19:46
ĉ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
20 มี.ค. 2561 19:46
ĉ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
22 ม.ค. 2561 23:04
ĉ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
22 ม.ค. 2561 23:04
ĉ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
22 ม.ค. 2561 23:04
ĉ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
7 ม.ค. 2561 23:15