การจัดทำข้อเสนอของบประมาณ ขอให้ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด (กดดาวน์โหลดด้านล่าง) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

1. การเสนอขอครุภัณฑ์ ให้ใช้แบบ ง.4

2. การเสนอขอปรับปรุง/ก่อสร้าง ให้ใช้แบบ ง.5

3. การเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่ตอบโจทย์ตามตัวชี้วัด (KPI) ให้ใช้แบบ ง.7


ĉ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
30 ม.ค. 2563 19:17
ĉ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
30 ม.ค. 2563 19:17
ĉ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
30 ม.ค. 2563 19:17
Ĉ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
30 ม.ค. 2563 19:18
Ċ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
17 มี.ค. 2563 19:06
ĉ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
15 มี.ค. 2563 19:43