ข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมสำหรับเสนอของบประมาณ

ในการจัดทำการจัดทำโครงการ/กิจกรรมสำหรับเสนอของบประมาณ และบรรจุเข้าในแผนงานของคณะ ทั้งส่วนของแผนงานวาระปกติและวาระเร่งด่วน จำเป็นต้องศึกษารายละเอียดกับการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ และตัวชี้วัดค่าเป้าหมายต่าง ๆ ดังนี้

1.      โครงการ/กิจกรรม ต้องสอดคล้องกับนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง หรือหลายประเด็น

2.     โครงการ/กิจกรรม ต้องตอบโจทย์ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายอย่างน้อย 1 ข้อ (โครงการ/กิจกรรมที่ตอบโจทย์ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายได้หลายข้อ หรือครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้กว้าง ย่อมมีความได้เปรียบ)

3.     การประมาณการงบประมาณควรอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง มีความเป็นไปได้ในการจัดสรร ควรศึกษาและเปรียบเทียบกับงบประมาณที่เคยได้รับในปีที่ผ่านๆ มา หรืออ้างอิงงบประมาณที่คณะคาดว่าจะได้รับในแต่ละปี

4.     การประมาณการเงินงบประมาณโครงการควรแบ่งเป็น โครงการใหญ่ กลาง เล็ก เพื่อให้มีโอกาสได้รับการจัดสรรงบประมาณมากขึ้น

ดาวน์โหลดปฏิทินด้านล่าง


Ċ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
20 ส.ค. 2557 20:16
Ċ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
20 ส.ค. 2557 20:17