แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ (Action Plan) จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินการพัฒนาและบริหารจัดการงานตามภารกิจของคณะให้บรรลุผล ซึ่งคณะได้ดำเนินการเชื่อมโยงกับนโยบาย แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนาคณะที่กำหนดไว้ในเล่มแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 (แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564) ที่นำไปสู่การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณนั้นๆ โดยนำประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการที่ผ่านความเห็นชอบและได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแจกแจงรายละเอียด เกี่ยวกับตัวชี้วัดผลงาน ค่าเป้าหมาย แนวทางการปฏิบัติงานกรอบเวลาในการดำเนินงาน หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน

าระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี  ประกอบด้วยประเด็นสำคัญ 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทนำ ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)  ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการประจำปี   ส่วนที่ 4 ภาคผนวก   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการประจำปี จะเป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญในการบริหารงานโครงการ การสื่อสารและการถ่ายทอดแนวปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงาน ผู้บริหาร ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ในคณะ เพื่อร่วมกันผนึกกำลังขับเคลื่อนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ให้บรรลุถึงซึ่งวิสัยทัศน์ที่พึงปรารถนาร่วมกันต่อไป    

ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  ด้านล่าง

Ċ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
7 ก.ย. 2560 19:25
Ċ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
25 ก.ค. 2562 02:03
Ċ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
25 มิ.ย. 2563 20:15
Ċ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
22 มี.ค. 2561 00:48
Ċ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
13 ส.ค. 2557 22:24
Ċ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
14 ก.ย. 2558 19:58
Ċ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
17 พ.ย. 2558 19:38