แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565

แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.2563  2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดทำขึ้นโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์  มทร.ธัญบุรี  ที่ได้ร่วมกันระดมความคิด  กำหนดโครงการ/กิจกรรม  และตัวชี้วัดความสำเร็จ  เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาคณะ ใน 3 ปี ภายใต้นโยบาย แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร  อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

าระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.. 2563 – 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ประกอบด้วยประเด็นสำคัญ 5 บท คือ บทที่ 1  กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 และข้อมูลพื้นฐาน บทที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์สถานการณ์ บทที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 บทที่ 4  การแปลงแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ไปสู่การปฏิบัติ  บทที่ 5  การกำกับติดตามประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 ทั้งนี้แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.. 2563 – 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะได้จัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตลอดจนจะเป็นเครื่องมือสำหรับการแปลงแผนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การดำเนินการในภารกิจต่างๆ โดยทุกภาคส่วนของคณะให้เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าประสงค์ และวิสัยทัศน์ของคณะ ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

↓ ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 ด้านล่าง

Ċ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
25 มิ.ย. 2563 19:27
Comments