ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 (แผนปฏิบัติราชการ ปี)  และแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นกลไกสำคัญเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งกำหนดกรอบแนวทางการติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานปีละ 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม

ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม

ครั้งที่ 3 รอบ 9 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน

ครั้งที่ 4 รอบ 12 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน     

↓ ดาวน์โหลดผลการดำเนินงาน ด้านล่าง

Ċ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
14 มิ.ย. 2561 02:07
Comments