วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นศูนย์กลางการศึกษา วิจัยและบริการวิชาการ ชั้นนำในภูมิภาค

ปรัชญา (Philosophy)

วิศวกรรมสร้างนวัตกรรม สร้างคน สร้างสังคมที่ยั่งยืน

ปณิธาน (Determination)

องค์กรผลิตวิศวกรนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนำระดับสากล

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

          รอบรู้วิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม

อัตลักษณ์ (Identity)

วิศวกรนักคิด นักปฏิบัติ มืออาชีพ

พันธกิจ (Mission)

          1. จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของประเทศ

          2. ทำงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและชุมชน เพื่อมุ่งสร้างองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

          3. มีศูนย์ความเป็นเลิศให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม เพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน

          4. ประยุกต์องค์ความรู้ทางวิศวกรรม เพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม

          5. บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร (Core Value)

          1.  R (Right)  ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง

          2.  M (Mastery) รู้ คิด ทำ แบบมืออาชีพ

          3.  U (Universal Standard) มีความเป็นสากล

          4.  T (Technology) ต่อยอดเทคโนโลยี

          5.  T (Trust & Team) เชื่อมั่นในทีม

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Working Culture)

          1.  มุ่งเน้นตรงเวลา

          2.  จิตอาสาคือชีวิต

          3.  รู้คิดอย่างสร้างสรรค์

          4.  ก้าวทันโลกทัศน์

          5.  ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

          ประกอบด้วย 5 H คือ Head, Heart, Hand, Hip และ Heel ซึ่งมีรายละเอียดในการพัฒนานักศึกษาดังต่อไปนี้

          1.  Head

                   Head หมายถึง ความรู้ และวิธีการคิดของนักศึกษาที่ถูกปลูกฝังโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย

                    - Knowledge ในสาขาวิชาชีพและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิต

                    - Inspiration หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษามีความใฝ่ฝัน ในความสำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นนวัตกร และบัณฑิตสามารถไปสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่นได้

                    - Imagination หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์มีกระบวนการพัฒนานักศึกษาทั้งในและนอกชั้นเรียนให้เป็นนวัตกรที่มีจินตนาการ

                    - Ideation หมายถึง นักศึกษาถูกพัฒนาให้มีความคิดสร้างสรรค์ (Critical Thinking, Design Thinking และ Innovative Thinking) เพื่อพัฒนาศักยภาพให้บัณฑิตสามารถฝึกสร้างความคิดริเริ่มใหม่ ๆ กำหนดปัญหา วางรูปแบบและวิธีการเพื่อนำมา

ซึ่งคำตอบใหม่

                    - Integration/Insight หมายถึง นักศึกษาต้องมีศักยภาพในการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analysis Thinking) คิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) และสามารถวางแผนงานผ่านเครื่องมือต่าง ๆ เช่น MindMap และ Microsoft Project Management 

อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำไปสู่ประสิทธิผล

                   - Implementation หมายถึง นักศึกษาถูกพัฒนาศักยภาพให้เป็นปัญฑิตที่สามารถมองเห็นปัญหา วิเคราะห์ปัญหา ออกแบบกระบวนการแก้ปัญหา ลงมือแก้ปัญหา และสรุปผลการแก้ปัญหานั้นได้ โดยเน้นการใช้นวัตกรรม หรือสร้างนวัตกรรมได้ ต่อยอดไปสู่

ผู้ประกอบการอิสระด้วยการใช้นวัตกรรม โดยมุ่งเน้นนำความคิดสู่ปฏิบัติและส่งมอบคุณค่า (Value Delivery Impact)

          2. Heart

                   นักศึกษาถูกปลูกฝังให้มีคุณลักษณะ “ทำไปด้วยใจสั่งมา” มีใจรักที่จะทำจนเป็นวิถีชีวิตในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

                    - มีใจรักในอาชีพ

                    - มีจิตอาสา

                    - มีใจที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

                    - มีใจรักในการดูแลตัวเอง

                    - มี Global Mindset สามารถอยู่ในที่แปลกถิ่น แปลกภาษา ทำงานร่วมกับคนต่างเชื้อชาติ ต่างศาสนาได้ โดยมีทักษะภาษาอังกฤษเป็นตัวเสริม

                    - มีจรรยาบรรณวิชาชีพ

                    - มีความภาคภูมิใจในสถาบัน

          3. Hand

                   Hand ในความหมายของการพัฒนาบัณฑิต หมายถึง สมรรถนะและทักษะต่าง ๆ ที่บัณฑิตสามารถปฏิบัติและแสดงออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย

                    - ทักษะพื้นฐานวิชาชีพ

                    - ทักษะวิชาชีพ

                    - ทักษะ ICT

                    - ทักษะส่งเสริมความเป็นนักประดิษฐ์คิดค้น/งานสร้างสรรค์

                    - ทักษะส่งเสริมความเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม

          4. HIP

                   Hip ในความหมายของการพัฒนาบัณฑิต หมายถึง การส่งเสริมให้นักศึกษาคำนึงถึงสุขภาพ และบุคลิกภาพที่ดี เพื่อนำไปสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

          5. Heel

                   Heel ในความหมายของการพัฒนาบัณฑิต หมายถึง การส่งเสริมให้บัณฑิตสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองได้หลังจบการศึกษาแล้ว ซึ่งประกอบไปด้วยด้านต่าง ๆ ดังนี้

                    - Learn How to Learn

                    - พัฒนาศักยภาพตนเอง ด้วยวิธีการตรวจสอบและประเมินผลงานนำไปสู่การพัฒนา ผ่านหลักการต่าง ๆ เช่น PDCA

                    - การบริหารจัดการเวลา (Action Plan) และการขับเคลื่อนแผนงานตาม Action Plan

                    - ความเป็นมืออาชีพ นักศึกษาถูกพัฒนาในด้านความเป็นผู้ตาม ผู้นำ การตัดสินใจและความเป็นมืออาชีพ (Professional) ซึ่งประกอบไปด้วยความซื่อสัตย์ ระเบียบวินัย และตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ ขยันและอดทน ประหยัด ความปลอดภัย 

ความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม จิตสาธารณะ