annual2014

             คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ก้าวเข้าสู่การดำเนินงาน ในรอบปีที่ 40 โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน มีวิสัยทัศน์ “มุ่งผลิตวิศวกรนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนำระดับสากล สร้างสรรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศรวมถึงการมีคุณธรรมและจริยธรรมออกสู่สังคม ตรงตามเอกลักษณ์ “รอบรู้วิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม” คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทำการเปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และในปี พ.ศ. 2557 คณะฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ปฏิบัติงานแล้ว ได้เข้ามาศึกษาพัฒนาความรู้ในด้านวิศวกรรม รวมถึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างประสบการณ์ทำงานจริงในสถานประกอบการให้กับนักศึกษาจึงจัดให้มีรายวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษาในหลักสูตร โดยในแต่ละปีมีจำนวนนักศึกษา และสถานประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในปี พ.ศ. 2557 คณะฯได้เริ่มใช้แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน พ.ศ. 2557-2560 โดยมุ่งเน้นพัฒนา 4 ด้าน คือ การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ (Hand On) พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม (Research & Innovations) ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ (Internationalization) การบริหารจัดการสมัยใหม่ (Modern Management) ในการจัดทำโครงการต่างๆ รวมถึงงานวิจัยและการบริการวิชาการทางคณะฯ ได้สนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ส่งเสริมให้คณาจารย์เกิดแนวคิดใหม่ และนำมาบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและงานวิจัย เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ

รายงานประจำปี 2557 เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้ดำเนินงานมาในรอบปีงบประมาณ 2557 และสำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีก็ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจำปีเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านตามสมควร

    

↓ ดาวน์โหลดรายงานประจำปี (Annual Report) ด้านล่าง

Ċ
งานงบประมาณและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์,
14 ก.ย. 2558 20:06